Pomiń nawigację Przejdź do sekcji stopka"
zmień język
change language
kontakt@femfund.pl
wspieram@femfund.pl
granty@femfund.pl
531 715 904
736 060 436
kontakt@femfund.pl
wspieram@femfund.pl
granty@femfund.pl
531 715 904
736 060 436
ul. Wspólna 61/102
00-687 Warszawa
5272834934 0000714824 369316852
Logo Funduszu Feministycznego
Fundusz Feministyczny

Zasady udziału w 7. edycji MiniGrantów oraz priorytety FemFundu

I. Warunki udziału w 7. edycji MiniGrantów. Kto może ubiegać się o MiniGrant?

O MiniGrant mogą się starać:

 • grupy nieformalne i kolektywy złożone z co najmniej 3 osób,
 • organizacje pozarządowe (np. stowarzyszenia, fundacje),

które spełniają łącznie wszystkie cztery warunki:

 • prowadzą feministyczne działania na rzecz praw kobiet i/lub praw osób queer, osób niebinarnych, osób interpłciowych, osób transpłciowych,
 • są prowadzone przez kobiety i/lub osoby queer, niebinarne, interpłciowe, transpłciowe (grupa/organizacja jest tworzona i zarządzana w większości lub całkowicie przez osoby nie cis męskie*),
 • czują się związane z ruchem feministycznym,
 • odpowiadają na potrzeby kobiet i ww. osób mieszkających w Polsce.

Kierując się wartościami i priorytetami Funduszu, nie wspieramy grup/organizacji, które podważają prawa niektórych kobiet, dziewcząt i/lub praw osób queer, niebinarnych, interpłciowych i transpłciowych, ze względu na to kim są, pracę, którą wykonują lub ich pozycję w społeczeństwie.

*Osoba cispłciowa to osoba, której płeć oznaczona przy urodzeniu jest zgodna z płcią odczuwaną – tożsamość płciowa osób cispłciowych odpowiada ich płci metrykalnej. FemFund wspiera inicjatywy prowadzone przez osoby nie cis męskie, ponieważ patriarchat dyskryminuje wszystkie osoby, które nie są społecznie rozpoznawane jako mężczyźni i nie mają przywileju, z którego korzystają cispłciowi mężczyźni.

 

II. Priorytety Funduszu. Jakie inicjatywy uważamy za szczególnie ważne?

Do składania wniosków chciałybyśmy szczególnie zachęcić i zaprosić grupy i organizacje, które:

1) skupiają się na kobietach i osobach nie cis męskich, które z różnych względów są szczególnie narażone na dyskryminację (np. kobiety z niepełnosprawnościami, kobiety nieheteroseksualne, młode kobiety, kobiety mieszkające na wsi i w mniejszych miejscowościach, kobiety wykluczone ekonomicznie, kobiety wywodzące się z mniejszości etnicznych, osoby niebinarne, osoby interpłciowe, osoby transpłciowe),

2) samoorganizują się, działają w swoim imieniu, podejmują oddolne działania lokalne, w ramach swojej społeczności,

3) rozwijają lokalny ruch feministyczny poza największymi ośrodkami miejskimi (Łódź, Kraków, Poznań, Trójmiasto, Warszawa, Wrocław),

4) podejmują decyzje w sposób kolektywny, dyskutując i wspólnie wypracowując swoje stanowisko; nie są oparte na jednoosobowym liderstwie,

5) prowadzą niestandardowe działania i proponują nowe podejścia do rozwiązywania problemów.

Zachęcamy wszystkie grupy i organizacje składające wniosek, do zapoznania się z odpowiedziami na często zadawane pytania. Wyjaśniamy tam między innymi, jak rozumiemy pojęcie „grupa nieformalna”, na co można przeznaczyć pieniądze z MiniGrantu, jak również wiele innych kwestii!

 

III. Zasady 7. edycji MiniGrantów

Złożenie wniosku

1. Wniosek o MiniGrant składacie online. Wzór wniosku o MiniGrant jest dostępny na stronie: femfund.pl/minigranty. Zachęcamy do przygotowania wniosku w pliku tekstowym, a następnie skopiowanie ostatecznej wersji do formularza online.

2. Wasza grupa/organizacja może złożyć tylko jeden wniosek w danej edycji MiniGrantów.

3. MiniGranty możecie przeznaczyć na realizację takich feministycznych działań, które uważacie za potrzebne i ważne. Wszystkie wydatki związane z realizacją Waszych działań mogą zostać pokryte z MiniGrantu. Decyzja o tym, na co dokładnie przeznaczyć pieniądze, należy do Was.

4. Możecie ubiegać się o MiniGranty o maksymalnym budżecie 5300 złotych do wykorzystania od 10 kwietnia do 31 października 2024 r.

5. Składając wniosek poprzez stronę femfund.pl:

a) wyrażacie zgodę na udostępnienie treści wniosku innym grupom i organizacjom, które przejdą do drugiego etapu i będą uczestniczyć w partycypacyjnym procesie wyboru MiniGrantów, zgodnie z niniejszymi zasadami;

b) zobowiązujecie się do udziału w wyborze innych wniosków i zachowania poufności, tj. nieudostępniania ich osobom postronnym oraz usunięcia wniosków po zakończeniu procesu wyboru.

Dane osoby kontaktowej w sprawie wniosku nie zostaną nikomu przekazane. Pamiętajcie, że częścią procesu wyboru MiniGrantów jest przekazanie treści Waszych wniosków innym grupom/ organizacjom, które złożyły wnioski. Jeśli dzielicie się danymi wrażliwymi (np. informacja o Waszym nazwisku, tożsamości płciowej czy pochodzeniu) to róbcie to tylko w takim stopniu, jaki jest dla Was komfortowy.

Wybór wniosków

6. Decyzję o tym, która grupa/ organizacja otrzymuje MiniGrant FemFundu, podejmujecie przede wszystkim Wy i inne uczestniczki danej edycji MiniGrantów.

7. Przed rozesłaniem wniosków do Waszej oceny, zespół Funduszu Feministycznego dokonuje wstępnego przeglądu wszystkich wniosków. Naszym zadaniem jest sprawdzenie, czy grupa lub organizacja spełnia warunki danej edycji MiniGrantów.

8. Jeśli wszystkich wniosków spełniających kryteria formalne będzie więcej niż 99, zespół Funduszu wybierze – ze względów praktycznych – 99 pomysłów, które przechodzą do kolejnego etapu. Przy ich wyborze kierujemy się priorytetami Funduszu.

9. Wnioski do Waszej oceny przydzielane są w sposób losowy. Wasze zadanie polega na tym, że spośród puli dziesięciu wniosków wskazujecie trzy najlepsze pomysły, które Waszym zdaniem powinny otrzymać MiniGrant, i przyznajecie im punkty od 3 (najwyższa punktacja) do 1 (najniższa punktacja). Pozostałe wnioski nie otrzymują punktów. Poprosimy Was też o krótkie uzasadnienie tego wyboru.

10. To Wy, w ramach Waszej grupy lub organizacji, samodzielnie ustalacie sposób i tryb podejmowania decyzji dotyczących wyboru wniosków. W tym procesie pomocne mogą być wskazówki przygotowane przez zespół Funduszu.

11. Jeśli Wasza grupa lub organizacja złoży wniosek o MiniGrant, ale nie weźmie udziału w wyborze wniosków lub przekaże swoje wybory po terminie, oznacza to, że rezygnujecie z dalszego udziału, a Wasza grupa lub organizacja nie otrzyma grantu w danej edycji MiniGrantów.

12. Na podstawie Waszych decyzji zespół Funduszu układa listę rankingową. Minigranty przyznawane są grupom i organizacjom, których wnioski zostały najwyżej ocenione – w przypadku uzyskania przez grupy/organizacje takich samych ocen, decyzję o przyznaniu MiniGrantu podejmuje zespół Funduszu.

13. Spośród wniosków, które znalazły się poza listą rankingową, dodatkowe wnioski, które otrzymają dofinansowanie wskazuje Grupa Decyzyjna oraz zespół Funduszu – jest to maksymalnie 25% Grantobiorczyń (tzw. MiniGranty strategiczne). Przy wyborze dodatkowych MiniGrantów strategicznych kierujemy się priorytetami Funduszu oraz różnorodnością geograficzną i tematyczną wniosków.

14. Grupa Decyzyjna to nowe ciało, którego głównym zadaniem jest wybranie grantów strategicznych w nadchodzącej edycji MiniGrantów. Przez ostatnich sześć lat decyzje te podejmowania Rada Konsultacyjna i zespół FemFundu – teraz chcemy oddać jeszcze więcej wpływu w ręce naszej społeczności. Grupę tworzy 5 osób ze społeczności Grantobiorczyń, zaproszonych do współpracy przez Fundusz. W skład Grupy wchodzą osoby z grup, które:

 • otrzymały MiniGrant lub Grant Mocy od FemFundu w ciągu ostatnich 2 lat;
 • są częścią naszej społeczności, uczestniczyły w spotkaniu Grantobiorczyń, darzymy się zaufaniem;
 • wnoszą wiedzę i perspektywy mało obecne w społeczności FemFundu; działają w grupach, które często są pomijane w ruchu feministycznym (m.in. osoby queerowe, kobiety/osoby mieszkające na wsi, kobiety/osoby Głuche, kobiety/osoby z niepełnosprawnościami, migrantki i uchodźczynie).

Skład Grupy Decyzyjnej zmienia się przy każdej edycji MiniGrantów. Zespół Funduszu nie wpływa na wybór grantów strategicznych wskazywanych przez Grupę.

15. W razie wątpliwości czy grupa/organizacja znajdująca się na liście rankingowej spełnia warunki 7. edycji MiniGrantów, zespół może zwrócić się do grupy/organizacji i zweryfikować, kto tworzy grupę oraz jak grupa działa. W uzasadnionych przypadkach zespół może cofnąć decyzję o przyznaniu MiniGrantu.

Realizacja działań w ramach MiniGrantów

16. Możecie realizować Wasze działania od 10 kwietnia do 31 października 2024 r.

17. Jeśli planujecie pobierać opłaty w ramach realizowanego działania, napiszcie o tym we wniosku.

18. W trakcie realizacji MiniGrantów zespół Funduszu Feministycznego stara się być w bieżącym kontakcie z Grantobiorczyniami, co wiąże się m.in. z wizytami u Grantobiorczyń oraz dokumentowaniem realizacji zaplanowanych działań.

19. Działania w ramach MiniGrantu mogą się zmienić w trakcie jego realizacji, jeśli uznacie to za potrzebne i uzasadnione okolicznościami. Ważne jest, żeby te zmiany wciąż odpowiadały opisanym we wniosku celom i diagnozie potrzeb. Tym właśnie kierują się grupy/ organizacje, wybierając Wasz wniosek do dofinansowania: diagnozą potrzeb, celem działania i wreszcie konkretnym pomysłem.

20. Sfinansowane z MiniGrantu wydatki są przez Was dokumentowane, a wszystkie dokumenty księgowe – przechowywane.

21. Po zrealizowaniu MiniGrantu poprosimy Was o przygotowanie podsumowania przeprowadzonych działań wraz z opisem wydatków. Zaprosimy Was również do udziału w spotkaniu Grantobiorczyń podsumowującym zrealizowane działania.

22. Zachęcamy Was do udostępniania na wolnych licencjach treści i innych materiałów wytwarzanych w ramach MiniGrantów. Więcej informacji o wolnych licencjach znajdziecie na: creativecommons.pl/poznaj-licencje-creative-commons.

Harmonogram 7. edycji MiniGrantów – 2024 rok

 • 22 stycznia – 5 lutego (do godz. 13:00) – składanie wniosków
 • 4 marca – ogłoszenie wyników I etapu
 • 6 marca – 20 marca (do godz. 13:00) – wybór wniosków przez grupy/ organizacje, które przeszły do II etapu
 • 10 kwietnia – ogłoszenie wyników 7. edycji MiniGrantów
 • 10 kwietnia – 31 października – termin realizacji działań* w ramach 7. edycji MiniGrantów
 • kwiecień – maj – zdzwonki zapoznawcze i podpisywanie umów
 • maj – webinarium dotyczące dostępności
 • wrzesień-październik – spotkanie Grantobiorczyń 7. Edycji MiniGrantów
 • 15 listopada – termin złożenia podsumowania z realizacji MiniGrantu.

*Uwaga: podpisywanie umów i przelanie MiniGrantu zwykle trwa około miesiąca od ogłoszenia wyników – w tym czasie zbieramy dane do umów, mamy zdzwonki zapoznawcze, wysyłamy do Was umowy i czekamy na podpisane umowy od Was. Działania możecie realizować od 10 kwietnia, ale realnie pieniądze dotrą do Was kilka tygodni później.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorką Twoich danych osobowych podanych w zgłoszeniu jest Fundusz Feministyczny (Al. „Solidarności” 75 m. 35, 00-090 Warszawa) reprezentowany przez zarząd funduszu, kontakt mailowy: kontakt@femfund.pl. Przetwarzamy Twoje dane w celu realizacji następujących działań Funduszu: konkursu grantowego (zbieranie i analiza zgłoszeń, wybór wniosków, które otrzymają dofinansowanie, ewaluacja), organizacja wydarzeń sieciujących, wspierających i edukacyjnych, a także w celach kontaktowym, sprawozdawczym i archiwizacyjnym. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit b. i f. RODO (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. realizacja umowy między stronami oraz uzasadniony interes administratorki, a także art. 9 ust. 2 lit. D RODO, tj. przetwarzania dokonuje się w ramach uprawnionej działalności prowadzonej z zachowaniem odpowiednich zabezpieczeń przez fundację, stowarzyszenie lub inny niezarobkowy podmiot o celach politycznych, światopoglądowych, religijnych lub związkowych, pod warunkiem że przetwarzanie dotyczy wyłącznie członków lub byłych członków tego podmiotu lub osób utrzymujących z nim stałe kontakty w związku z jego celami oraz że dane osobowe nie są ujawniane poza tym podmiotem bez zgody osób, których dane dotyczą.

Podanie ww. danych jest dobrowolne, ale konieczne do udziału w wydarzeniu lub konkursie grantowym.

Dane osobowe zawarte w zgłoszeniu będą przetwarzane przez 5 lat od zakończenia roku, w którym odbyło się wydarzenie lub konkurs grantowy.

Masz prawo do:

 • żądania od Administratorkę Danych Osobowych dostępu do swoich danych osobowych, otrzymania kopii Twoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, jeśli nie życzysz sobie, abyśmy przetwarzały Twoje dane w celach archiwizacyjnym i kontaktowym na postawie uzasadnionego interesu,
 • w razie uznania, że dane są przetwarzane z naruszeniem prawa – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Twoje dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Dane nie będą również przekazywane organizacjom międzynarodowym.

Prosimy o zapoznanie się z Polityką Prywatności, która jest dostępna na stronie: femfund.pl/polityka-prywatnosci.