Pomiń nawigację Przejdź do sekcji stopka"
zmień język
change language
kontakt@femfund.pl
wspieram@femfund.pl
granty@femfund.pl
531 715 904
736 060 436
kontakt@femfund.pl
wspieram@femfund.pl
granty@femfund.pl
531 715 904
736 060 436
ul. Wspólna 61/102
00-687 Warszawa
5272834934 0000714824 369316852
Logo Funduszu Feministycznego
Fundusz Feministyczny

Statut Funduszu Feministycznego

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Fundusz Feministyczny, zwany dalej Funduszem, działa na podstawie Ustawy o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.

 2. Fundusz został ustanowiony przez Magdalenę Pocheć, Martę Rawłuszko i Justynę Frydrych, zwanymi dalej Fundatorkami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariuszkę Agatę Banasik w Kancelarii Notarialnej Agata Banasik przy Pl. Zbawiciela 5 lok. 8 w Warszawie, w dniu 20 listopada 2017 roku.

§ 2
 1. Siedzibą Funduszu jest m.st. Warszawa.

 2. Czas trwania Funduszu jest nieoznaczony.

§ 3
 1. Terenem działania Funduszu jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundusz może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

 2. Dla celów współpracy z zagranicą Fundusz może posługiwać się tłumaczeniem nazwy w językach obcych.

§ 4
 1. Fundusz posiada osobowość prawną.

 2. Nadzór nad Funduszem sprawuje minister właściwy ds. pracy, zabezpieczenia społecznego i rodziny.

 

Rozdział II. Cele i zasady działania Funduszu

§ 5

Cele Funduszu to:

  1. wzmocnienie ruchu feministycznego w Polsce,

  2. budowanie feministycznej filantropii,

  3. działania na rzecz praw kobiet i sprawiedliwości społecznej we wszystkich dziedzinach życia, w sferze prywatnej i publicznej,

  4. działania na rzecz likwidacji źródłowych przyczyn nierówności i opresji,

  5. działania edukacyjne, podnoszące świadomość nt. mechanizmów wykluczenia i dyskryminacji, wzmacniające kobiety i in. grupy marginalizowane,

  1. wspieranie inicjatyw feministycznych, w tym grup marginalizowanych, włączających perspektywę intersekcjonalną,

  1. wspieranie inicjatyw stosujących partycypacyjne metody podejmowania decyzji, wychodzące do społeczności lokalnych,

  1. wspieranie organizacji pozarządowych działających na rzecz praw kobiet,

  2. wspieranie działań służących wzmocnieniu solidarności feministycznej w wymiarze regionalnym i międzynarodowym,

  3. przeciwdziałanie dyskryminacji, w szczególności dyskryminacji ze względu na płeć, orientację seksualną i tożsamość płciową, a także inne przesłanki, we wszystkich dziedzinach życia, w sferze prywatnej i publicznej,

  4. wspieranie kobiet jako podmiotów politycznych biorących aktywny udział w procesach demokratycznych i społecznych,

  5. wspieranie procesów demokratycznych i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, otwartego na różnorodność.

§ 6
 1. Cele Funduszu są realizowane w szczególności poprzez:

  1. przyznawanie grantów,

  2. wspieranie finansowe, rzeczowe i merytoryczne osób indywidualnych oraz instytucji i innych organizacji,

  1. organizację i prowadzenie koncertów oraz innych wydarzeń artystycznych,

  2. niedochodowe prowadzenie działalności badawczej,

  3. niedochodową organizację i prowadzenie szkoleń, treningów, warsztatów, seminariów i konferencji oraz innych form edukacyjnych,

  4. niedochodowe prowadzenie działalności wydawniczej, informacyjno- promocyjnej,

  5. formułowanie stanowisk, opinii, rekomendacji i ekspertyz związanych z celami Funduszu,

  1. współpracę z organizacjami pozarządowymi, osobami fizycznymi, instytucjami państwowymi i prywatnymi, polskimi i zagranicznymi, w zakresie realizacji celów wymienionych w statucie Funduszu.

 1. Fundusz może prowadzić działalność odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego w pełnym zakresie wymienionych celów i sposobów realizacji celów.

 

Rozdział III. Majątek i dochody Funduszu

§ 7

Majątek Funduszu stanowi fundusz założycielski w kwocie 1000 zł (tysiąc złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundusz w toku działania.

§ 8
 1. Przychody Funduszu pochodzą z:

  1. dotacji i subwencji od osób prawnych, krajowych i zagranicznych,

  2. darowizn, spadków i zapisów od osób fizycznych, ze źródeł krajowych i zagranicznych,

  1. odsetek i lokat bankowych,

  2. dochodów ze zbiórek publicznych,

  3. majątku Funduszu,

  4. działalności odpłatnej.

 1. Fundusz może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej (PLN) oraz w walutach obcych we właściwych bankach.

 2. Fundusz nie prowadzi działalności gospodarczej.

 3. Całość przychodów uzyskiwanych przez Fundusz jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.

§ 9

Fundusz odpowiada za swoje zobowiązania całym majątkiem.

 

Rozdział IV. Władze Funduszu

§ 10

Do władz Funduszu należy Zarząd Funduszu, zwany dalej Zarządem oraz Komisja Rewizyjna.

§ 11
 1. Zarząd kieruje działalnością Funduszu oraz reprezentuje Fundusz na zewnątrz.

 2. Zarząd składa się z 3-5 osób powoływanych na pięcioletnią kadencję.

 3. Funkcję osoby członkowskiej Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

 4. W skład pierwszego Zarządu wchodzą Fundatorki. Kolejny skład jest wybierany przez Zarząd za pomocą uchwały, zwykłą większością głosów, przy obecności wszystkich członkiń Zarządu.

 5. Osoby członkowskie Zarządu mogą być zatrudniane przez Fundusz.

 6. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą pisemnej rezygnacji bądź śmierci osoby członkowskiej Zarządu.

§ 12
 1. Do zadań Zarządu Funduszu należy w szczególności:

  1. wyznaczanie głównych kierunków działalności Funduszu,

  2. kierowanie bieżącą działalnością Funduszu,

  3. realizacja celów statutowych,

  4. sporządzanie planów pracy i budżetu,

  5. reprezentowanie Funduszu na zewnątrz,

  6. zatrudnianie osób do pracy i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,

  7. sporządzanie sprawozdań z działalności Funduszu,

  8. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,

  9. podejmowanie decyzji w sprawie zmian statutu Funduszu,

  10. podejmowania decyzji w sprawie połączenia z inną fundacją,

  11. podejmowanie decyzji w sprawie likwidacji Funduszu i przeznaczenia jego majątku.

 1. Zarząd co roku zobowiązany jest sporządzać roczne sprawozdanie z działalności Funduszu.

 1. Zarząd Funduszu odpowiada za realizację celów statutowych Funduszu.

§ 13
 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz do roku.

 1. Posiedzenia Zarządu zwołuje osoba członkowska Zarządu, przesyłając informację o terminie przed planowanym spotkaniem.

 1. Posiedzenie Zarządu jest ważne, jeżeli wszystkie osoby członkowskie zostały powiadomione o miejscu, terminie i porządku obrad.

 2. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów, przy obecności wszystkich osób członkowskich.

§ 14

Do składania oświadczeń woli oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Funduszu zobowiązane są dwie osoby członkowskie Zarządu działające łącznie.

§ 15
 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Funduszu. Komisja posiada także uprawnienia opiniodawcze. Do kompetencji Komisji należy:

  1. rozpatrywanie i zatwierdzanie corocznego sprawozdania z działalności Funduszu,

  1. prowadzenie kontroli działalności Funduszu,

  2. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd, jak również podejmowanych z własnej inicjatywy.

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób członkowskich i wybierana jest na wspólną pięcioletnią kadencję.

 2. Osoby członkowskie Komisji Rewizyjnej powołują Fundatorki Fundacji, wyznaczając osobę przewodniczącą Komisji.

 3. Funkcję osoby członkowskiej Komisji Rewizyjnej można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

 4. Komisja Rewizyjna zbiera się co najmniej raz w roku.

 5. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej zwołuje osoba przewodnicząca Komisji z własnej inicjatywy, bądź na wniosek innej osoby członkowskiej Komisji lub na wniosek Zarządu Funduszu.

 6. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej jest ważne, jeżeli wszystkie osoby członkowskie zostały powiadomione o miejscu, terminie i porządku obrad.

 7. Komisja Rewizyjna podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów, przy obecności wszystkich osób członkowskich.

 8. Osoby członkowskie Komisji Rewizyjnej nie mogą być osobami członkowskimi Zarządu Funduszu ani pozostawać z osobami członkowskimi Zarządu w podległości z tytułu zatrudnienia, ani też pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo być związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.

 9. Na osoby członkowskie Komisji Rewizyjnej nie mogą być powołane ani nie mogą pełnić funkcji w Komisji Rewizyjnej osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe.

 10. Osoby członkowskie Komisji Rewizyjnej nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji.

 

Rozdział. V. Postanowienia końcowe

§ 16

Zarząd Funduszu dokonuje zmian statutu i zmiany celów Funduszu.

§ 17
 1. Fundusz ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których został ustanowiony lub w razie wyczerpania się jego środków finansowych i majątku.

 2. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd.

 3. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Funduszu mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach.

   

Justyna Frydych, Magdalena Pocheć, Marta Rawłuszko