Regulamin list kontaktowych

  1. Regulamin określa zasady otrzymywania informacji w ramach list kontaktowych Funduszu Feministycznego obejmujących: newsletter oraz wiadomości tematyczne, w tym fundraisingowe (dalej: Usługi).

 

  1. Usługi świadczone są przez Fundusz Feministyczny, z siedzibą przy ul. Wspólnej 61/102, 00-687 Warszawa, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej i do rejestru przedsiębiorców prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000714824, NIP: 5272834934.

 

  1. Korzystanie z Usług jest dobrowolne i bezterminowe oraz nieodpłatne.

 

  1. W celu świadczenia Usług Fundusz Feministyczny pozyskuje od osób zainteresowanych (dalej: Użytkowniczki/Użytkownicy) adresy e-mail, numery telefonów i adresy pocztowe.

 

  1. W ramach Usług, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Użytkowniczkę/Użytkownika adres e-mail, wysyłane są następujące informacje:

   a. w przypadku newslettera– informacje o działaniach podejmowanych przez Fundusz Feministyczny w danym miesiącu,
   b. w przypadku wiadomości tematycznych – informacje związane z danym tematem.

 

  1. W ramach Usług, za pośrednictwem telefonu lub korespondencji pocztowej, na podany przez Użytkowniczkę/Użytkownika numer telefonu lub adres pocztowy, wysyłane są następujące informacje:a. informacje o działaniach podejmowanych przez Fundusz Feministyczny, w tym fundraisingowych.

 

  1.  Informacje, o których mowa w ust. 5 i 6, wysyłane są:

   a. w przypadku newslettera– nie rzadziej niż raz na pół roku,
   b. w przypadku wiadomości tematycznych – okazjonalnie, maksymalnie 5 razy w miesiącu,
   c. w przypadku kontaktu telefonicznego lub pocztowego – okazjonalnie, maksymalnie 3 razy w miesiącu.

 

  1. Zamówienie Usług następuje poprzez dokonanie przez Użytkowniczkę/Użytkownika następujących czynności rejestracyjnych:

   a. podanie adresu e-mail Użytkowniczki/Użytkownika w odpowiednim formularzu zamieszczonym na stronie internetowej femfund.pl,
   b. wyrażenie zgody na postanowienia niniejszego regulaminu i na otrzymywanie na podany w formularzu adres e-mail informacji w ramach danej listy,
   c. kliknięcie na przycisk „wyrażam zgodę” lub „wpłać”,
   d. kliknięcie linku potwierdzającego rejestrację zamieszczonego w przesłanym przez Fundusz mailu (w przypadku newslettera).

 

  1. Kliknięcie przycisku potwierdzającego zgodę lub wpłatę powoduje dodanie adresu e-mail Użytkowniczki/Użytkownika do listy adresatek danej Usługi.

 

  1. Rezygnacja z danej Usługi możliwa jest poprzez kliknięcie w link rezygnacji w stopce mailingu lub poprzez wysłanie wiadomości o tytule „Wypisanie z listy kontaktowej” na adres e-mail: kontakt@femfund.pl lub poprzez wysłanie wiadomości listownej na temat rezygnacji na adres: Fundusz Feministyczny, ul. Wspólna 61/102, 00-687 Warszawa lub poprzez kontakt telefoniczny pod numerem +48 736 060 436.

 

 1. Informacje dotyczące ochrony danych osobowych, modyfikacji i usunięcia danych dostępne są w Polityce Prywatności.

 

 

kontakt@femfund.pl  |  tel. 531 715 904  |  Wspólna 61/102, 00-687 Warszawa
NIP: 5272834934  |  KRS: 0000714824

Kodowanie: Michał Sepioło / FixMyPage, Piotr Chojnacki | Projekt graficzny: Marianna Wybieralska | Zdjęcia: .kolektyw