Pytania i odpowiedzi

Zamieszczamy tu odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane z  konkursem. Jeśli brakuje odpowiedzi na Wasze pytanie, napiszcie do nas: kontakt@femfund.pl.

1) Czy możemy ubiegać się o minigrant?

Jeśli Wasza grupa lub organizacja może pozytywnie odpowiedzieć na wszystkie poniższe pytania, oznacza to, że możecie ubiegać się o minigrant Funduszu Feministycznego:

a) Czy działacie na rzecz praw kobiet i/lub praw jednej z następujących grup: osób z doświadczeniem funkcjonowania w roli kobiety, w tym osób queer, osób niebinarnych, osób interpłciowych, osób transpłciowych?

b) Czy Wasza grupa lub organizacja jest prowadzona przez kobiety i/lub osoby z doświadczeniem życia jako kobieta? (oznacza to, że te osoby stanowią przynajmniej większość w zarządzie lub innym ciele decyzyjnym oraz realnie podejmują decyzje w grupie lub organizacji)?

c) Czy Wasza grupa lub organizacja czuje się związana z ruchem feministycznym?

d) Czy Waszymi działaniami odpowiadacie na potrzeby kobiet i/lub osób z doświadczeniem życia jako kobieta, które mieszkają w Polsce?

2) Kim są osoby queer i osoby niebinarne?

Osoby queer i osoby niebinarne to osoby, które nie uznają sztywnego podziału na dwie płci i nie czują potrzeby jednoznacznego określania się jako kobieta lub mężczyzna, a ich orientacja psychoseksualna wymyka się sztywnym podziałom na hetero-, homo- i biseksualną. Są to osoby, które wykraczają poza to, co zwykliśmy stereotypowo uznawać za męskie i kobiece.

3) Kim są osoby transpłciowe i osoby interpłciowe?

Osoby transpłciowe to osoby, które nie identyfikują się z płcią, która została im przypisana bezpośrednio po urodzeniu. Natomiast osoby interpłciowe to osoby posiadające takie cechy fizyczne (genetyczne, biologiczne, anatomiczne lub fizjologiczne), które nie pozwalają określić ich płci jako jednoznacznie męskiej lub kobiecej.

4) Kto może ubiegać się o minigrant?

Od strony formalnej, w konkursie mogą wziąć udział:

a) organizacje pozarządowe (np. stowarzyszenia i fundacje),
b) grupy nieformalne korzystające z osobowości prawnej zaprzyjaźnionych organizacji pozarządowych,
c) grupy nieformalne składające wniosek samodzielnie.

5) Co to jest grupa nieformalna?

Grupa nieformalna składa się z co najmniej trzech osób, które wspólnie działają na rzecz jakiejś sprawy. W przypadku Funduszu Feministycznego chodzi o kwestię praw kobiet i/lub praw osób queer, osób niebinarnych, interpłciowych i transpłciowych.

6) Czy nasza grupa/organizacja musi spełniać wszystkie warunki konkursu, aby wziąć w nim udział?

Aby wziąć udział w konkursie, musicie spełniać równocześnie wszystkie cztery warunki, czyli: a) Wasza grupa działa na rzecz praw kobiet, osób queer, osób niebinarnych, osób interpłciowych i/lub osób transpłciowych, b) jest prowadzona przez te osoby, 3) czuje się związana z ruchem feministycznym, a także 4) działania na rzecz ww. osób, które mieszkają w Polsce.

7) Czy nasza grupa/organizacja musi odpowiadać na wszystkie priorytety Funduszu, aby wziąć udział w konkursie?

Nie musicie wpisywać się w priorytety Funduszu, aby wziąć udział w konkursie. Do składania wniosków chciałybyśmy jednak szczególnie zachęcić i zaprosić grupy i organizacje zrzeszające i działające na rzecz osób szczególnie narażonych na dyskryminację, samoorganizujące się, podejmujące oddolne, lokalne działania w ramach swojej społeczności poza dużymi ośrodkami miejskimi (Łódź, Kraków, Poznań, Trójmiasto, Warszawa, Wrocław), pracujące w sposób kolektywny oraz takie, które  prowadzą niestandardowe działania i proponują nowe podejścia do rozwiązywania różnych problemów.

8) Czy możemy ubiegać się o minigrant jeśli nie jesteśmy jedną z grup, które Fundusz uznaje za szczególnie istotne lub nie odpowiadamy na wszystkie priorytety Funduszu?

Tak, oczywiście, zapraszamy do ubiegania się o minigrant. Spełnianie wszystkich priorytetów nie jest konieczne, aby wziąć udział w konkursie czy otrzymać minigrant.

9) O czym warto pamiętać, przygotowując wniosek o minigrant?

Przygotowując wniosek o minigrant, pamiętajcie o warunkach udziału w konkursie oraz o priorytetach Funduszu. Prosimy o uwzględnienie we wniosku informacji, które pozwolą zrozumieć, w jaki sposób spełniacie warunki udziału w konkursie oraz w jakim stopniu wpisujecie się w priorytety Funduszu. Pamiętajcie, że celem Funduszu jest wspieranie grup i organizacji identyfikujących się z ruchem feministycznym. Opisując swoją organizację i grupę unikajcie przeklejania gotowych fragmentów projektów lub standardowych opisów Waszej grupy lub organizacji. Pamiętajcie także, że Wasz wniosek będzie czytany i oceniany przez inne grupy i organizacje uczestniczące w konkursie. Używajcie prostego i zrozumiałego języka, opiszcie konkretnie, co chcecie zrobić.

10) Czy osoby niepełnoletnie mogą brać udział w konkursie?

W konkursie mogą wziąć udział organizacje i grupy, w skład których wchodzą osoby niepełnoletnie. Ze względów praktycznych, w składzie grupy nieformalnej powinna być jednak przynajmniej jedna osoba pełnoletnia tak, aby w przypadku otrzymania minigrantu możliwe było przekazanie darowizny pełnoletniej osobie reprezentującej grupę.

11) Czy grupa nieformalna lub organizacja tworzona przez mężczyzn będzie miała szansę otrzymać wsparcie Funduszu?

Grupa tworzona wyłącznie lub w większości przez mężczyzn nie może skorzystać z minigrantu. Fundusz powstał z myślą o wspieraniu grup feministycznych tworzonych przez kobiety oraz osoby z doświadczeniem funkcjonowania w roli kobiety, gdyż te osoby były i są szczególnie narażone na dyskryminację i przemoc w Polsce.  Aby to zmienić, należy szczególnie wzmacniać inicjatywy podejmowane przez kobiety, by ich głos był silny i bardziej słyszalny.

12) Dlaczego grupy mężczyzn nie mogą ubiegać się o wsparcie?

Fundusz powstał z myślą o wzmacnianiu równości poprzez oddawanie władzy i decyzyjności kobietom oraz osobom z doświadczeniem funkcjonowania w roli kobiety. Mężczyzn-sojuszników zachęcamy do wykorzystania swojego przywileju poprzez podejmowania działań feministycznych za pomocą innych dostępnych środków.

13) Jesteśmy grupą, która mieszka i działa zagranicą. Czy możemy ubiegać się o minigrant?

Fundusz wspiera aktywizm feministyczny w Polsce, dlatego z minigrantów mogą skorzystać grupy i organizacje działające za granicą tylko i wyłącznie, jeśli proponowane działania odpowiadają na potrzeby kobiet i osób mieszkających w Polsce (np. działania przygraniczne, solidarnościowe). Nie finansujemy działań skierowanych wyłącznie do Polek mieszkających zagranicą.

14) Na co możemy przeznaczyć pieniądze z minigrantu?

To Wy decydujecie o tym, co i jak chcecie zrobić. Możecie zaplanować takie działania jak: spotkania zamknięte Waszej grupy/organizacji, spotkania otwarte dla mieszkanek i mieszkańców, demonstracje i pikiety, kampanie społeczne, spotkania służące poznaniu się i nawiązaniu współpracy, happeningi, działania artystyczne, publikacje, spotkania wzmacniające Was jako aktywistki itp. Z minigrantu możecie sfinansować np. wynajem sal, wydruki, publikacje, zakup materiałów, bilety, noclegi, poczęstunek, dokumentację wydarzenia, promocję, wynagrodzenia.

15) Czy działania uwzględnione we wniosku o minigrant mogą być częścią większego przedsięwzięcia?

Tak, działania w ramach minigrantu mogą stanowić część większego przedsięwzięcia, które jest wspierane także z innych źródeł. Minigrant może zostać wykorzystany na uzupełnienie lub rozwinięcie działań już trwających lub organizowanych przez Was regularnie i na bieżąco.

16) Co decyduje o przejściu wniosku do kolejnego etapu konkursu, jakim jest ocena wniosku przez inne grupy i organizacje?

Do etapu oceny wniosków zgłoszonych na konkurs, dokonywanej przez wszystkie grupy i organizacje uczestniczące w konkursie, może przejść maksymalnie 99 wniosków. O przejściu do tego etapu decyduje zespół Funduszu we współpracy z Radą Konsultacyjną po zapoznaniu się z wszystkimi przesłanymi na konkurs wnioskami. W swoich decyzjach kierujemy się: 1) spełnieniem obowiązkowych warunków udziału w konkursie, a następnie: 2) priorytetami Funduszu Feministycznego. Do kolejnego etapu konkursu przechodzą wnioski, które spełniają wszystkie warunki udziału w konkursie oraz, w naszej ocenie, w największym stopniu wpisują się w priorytety Funduszu.

17) Dlaczego grupy i organizacje, które biorą udział w konkursie, muszą jednocześnie oceniać wnioski?

Wierzymy, że to grupy i organizacje, które są częścią ruchu feministycznego, najlepiej wiedzą, jakie działania na rzecz praw kobiet są potrzebne i ważne, dlatego to one występują w roli ekspertek oceniających wnioski. Mamy nadzieję, że długofalowym rezultatem takiego rozwiązania będzie wzmacnianie solidarności między grupami, działanie na rzecz wspólnego dobra oraz minimalizowanie podejścia rywalizacyjnego.

18) Jak wygląda proces oceny wniosków przez inne grupy i organizacje uczestniczące w konkursie?

Do etapu oceny wniosków przez grupy i organizacje uczestniczące w konkursie przechodzi maksymalnie 99 wniosków. Każda grupa i organizacja otrzyma maksymalnie 8 wniosków zgłoszonych przez inne grupy i organizacje. Waszym jest ocena tych wniosków zgodnie z przesłanymi przez nas wskazówkami. Nie oceniacie każdego wniosku osobno, lecz spośród grupy 8 wniosków wybieracie według Was trzy najlepsze wnioski i porządkujecie je od najlepszego, w kolejności: 1, 2, 3. Na podstawie przyznanych przez Was ocen powstaje ranking wszystkich wniosków. Najwyżej ocenione wnioski otrzymują minigranty. Jeśli jeden lub więcej wniosków uzyska tyle samo punktów w rankingu, o ich dofinansowaniu decyduje zespół Funduszu w porozumieniu z Radą Konsultacyjną.

19) Jak będzie wyglądało przydzielenie wniosków do oceny?

Wnioski zostaną przydzielone Wam do oceny w sposób całkowicie losowy za pomocą systemu komputerowego. Z dużym prawdopodobieństwem będziecie oceniać wnioski bardzo różnorodne, ale też dotyczące podobnych problemów lub proponujące podobne rozwiązania. Może się zdarzyć, że jednocześnie będziecie oceniać wnioski grup i organizacji z mniejszych miejscowości i dużych miast.

20) Co się stanie jeśli złożymy wniosek w konkursie, ale nie ocenimy wniosków innych grup/organizacji?

Grupy i organizacje, które złożą wniosek w konkursie i nie wezmą udziału w ocenie innych wniosków lub zrobią to po terminie, automatycznie rezygnują z udziału w konkursie i tracą możliwość uzyskania minigrantu, zgodnie z zasadami konkursu.

21) Kto faktycznie decyduje o tym, jaka grupa i organizacja otrzyma ostatecznie minigrant?

W odniesieniu do całej puli dostępnych minigrantów, o około 75%-80%  z nich decydują grupy i organizacje uczestniczące w konkursie. O pozostałych około 20%-25% decyduje zespół Funduszu wraz z Radą Konsultacyjną. Przykładowo: w I konkursie Funduszu przyznanych zostało 20 minigrantów. O 15 z nich zadecydowały oceny przyznane przez inne grupy i organizacje. Pozostałe 5 minigrantów zostało wybranych przez zespół Funduszu i Radę Konsultacyjną.

22) W jaki sposób Fundusz przekazuje minigranty grupom nieformalnym?

Istnieją dwie możliwości przekazania środków grupom nieformalnym:

a) na podstawie umowy o współpracy z organizacją pozarządową, która użycza grupie osobowości prawnej na czas realizacji działania,
b) na podstawie umowy darowizny z osobą fizyczną wyznaczoną przez grupę do podpisania umowy i przyjęcia środków na konto.

23) Jaka jest maksymalna kwota minigrantu?

Maksymalna kwota minigrantu to 4400 zł. Możecie wnioskować także o mniejsze kwoty.

24) Jak wygląda rozliczenie minigrantu, sprawozdanie i ewaluacja działań?

Minigrant możecie wykorzystać w ciągu maksymalnie 6 miesięcy od daty ogłoszenia wyników konkursu. Rozliczenie minigrantu polega na: 1) przygotowaniu krótkiego podsumowania działań (w formie pisemnej oraz krótkiego filmiku video), 2) przedstawieniu listy udokumentowanych wydatków. Wszystkie  wydatki powinny być odpowiednio udokumentowane (fakturą, rachunkiem itp.), a dokumenty zachowane. Głównym celem sprawozdania i ewaluacji jest podzielenie się doświadczeniem z realizacji minigrantu z innymi grupami i organizacjami feministycznymi – uczestni_cz_kami konkursu oraz szersza społecznością Funduszu. Zespół Funduszu przekaże wcześniej wszystkim grupom i organizacjom korzystającym z minigrantów wskazówki, w jaki sposób przygotować takie podsumowania. Planujemy też organizację spotkań osobistych dla grup i organizacji uczestniczących w konkursie, aby umożliwić wspólną rozmowę na temat Funduszu, naszych potrzeb i wzmacnianiu aktywizmu feministycznego w Polsce.

25) Czy koszty zaplanowane we wniosku mogą ulec zmianom w trakcie realizacji minigrantu?

Spis wydatków, który umieścicie we wniosku, ma pomóc innym uczestniczkom konkursu lepiej zrozumieć Wasz pomysł oraz jego skalę. Wydatki te mogą być modyfikowane w trakcie realizacji Waszego pomysłu.

26) Czy musimy informować o tym, że nasze działanie zostało sfinansowane z Funduszu Feministycznego?

Zachęcamy do korzystania z logotypu Funduszu Feministycznego, bo dzięki temu więcej osób ma szansę dowiedzieć się o naszych działaniach. Możecie jednak, z jakichkolwiek powodów, się na to nie zdecydować.

27) Jaki jest harmonogram aktualnego konkursu?

1-28 października – grupy i organizacje zgłaszają swoje pomysły na feministyczne działania poprzez złożenie wniosków na minigranty,

29 października -18 listopada – zespół Funduszu przy wsparciu Rady Konsultacyjnej dokonuje wstępnego przeglądu wniosków. Sprawdzamy czy wszystkie wnioskodawczynie spełniają warunki konkursu oraz w przypadku dużej liczby wniosków, redukujemy ich liczbę do 99, kierując się priorytetami Funduszu.

19 listopada  – 10 grudnia – wnioskodawczynie otrzymują maksymalnie 8 wniosków do lektury i oceny, i uczestniczą w podejmowaniu decyzji o tym, które grupy/organizacje otrzymają minigranty na realizację swoich pomysłów

21 grudnia – ogłoszenie wyników konkursu

21 grudnia 2018 r. – 21 czerwca 2019 r. – grantobiorczynie realizują swoje pomysły

28) Czy można złożyć więcej niż jeden wniosek?

Nie, w danym konkursie jedna grupa czy organizacja może złożyć tylko jeden wniosek.

29) W jaki sposób mamy złożyć wniosek?

Wnioski przyjmujemy wyłącznie poprzez formularz elektroniczny dostępny tutaj. W razie jakichkolwiek problemów z formularzem prosimy o kontakt z nami: kontakt@femfund.pl. Złożenie przez Was wniosku zostanie potwierdzone mailem.

kontakt@femfund.pl
736 060 436

 

Kodowanie: Michał Sepioło / FixMyPage   |   Projekt graficzny: Marianna Wybieralska   |   Zdjęcie: Agata Kubis / .kolektyw