Polityka prywatności

1. Polityka prywatności obowiązująca od 25 maja 2018 roku

Fundusz Feministyczny z siedzibą w Warszawie, 01-012 przy ul. Smoczej 1/3, jako Administrator Danych Osobowych informuje o celach, sposobach i zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych. Zgodnie z art. 13 RODO oraz z partykularną zasadą szacunku dla prywatności opisujemy, jakie Twoje dane przetwarzamy, jakie podstawy prawne przetwarzania wykorzystujemy, jak długo przechowujemy Twoje dane oraz czy i komu je udostępniamy.

2. Sposoby przetwarzania danych osobowych

Przetwarzane przez nas dane osobowe przechowujemy w formie elektronicznej, przede wszystkim na wynajętym serwerach, a także na laptopach oraz w telefonach. Przetwarzamy dane za pośrednictwem systemu do zarządzania relacjami civiCRM, poczty e-mail i chmury do przechowywania plików. Niektóre dane przechowujemy w formie papierowej. Zarówno dane w formie papierowej, jak i dane cyfrowe są przez nas odpowiednio zabezpieczane zgodnie z RODO, rozporządzeniami krajowymi o zachowaniu bezpieczeństwa informacji oraz normami z rodziny ISO 27001.

Podmioty, które do realizacji usług potrzebują przetwarzać administrowane przez nas dane osobowe, są na podstawie umowy powierzenia danych osobowych zobowiązane do wprowadzenia ochrony co najmniej równej tej, którą same wprowadziłyśmy.

3. Cele i zasady przetwarzania danych osobowych

Jeśli szukasz informacji na naszej stronie:

Zbieramy przede wszystkim Twój adres IP za pomocą plików cookies w celu lepszego dostosowania strony do Twoich potrzeb oraz w celach statystycznych. Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes administratora (RODO art.6 ust.1 lit.f).

Jeśli zostawiasz swoje dane kontaktowe w formularzu:

Zbieramy Twój adres e-mail w celu wysyłki mailingu informacyjnego o działaniach Funduszu i przetwarzamy go na podstawie uzasadnionego interesu administratora (RODO art.6 ust.1 lit.f). Twój adres e-mail przechowywany jest w bazie kontaktów Funduszu Feministycznego w civiCRM, do której dostęp w oparciu o pisemne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych mają jedynie osoby pracujące w Funduszu. Podmiotem zewnętrznym przetwarzającym Twój adres e-mail jest firma obsługująca bazę Caltha – Krzewski, Potempski – Spółka Jawna która chroni Twoje dane na podstawie podpisanej z nami umowy powierzenia danych osobowych.

Adres e-mail przechowujemy do momentu otrzymania od Ciebie sprzeciwu na adres: kontakt@femfund.pl .

Jeśli jesteś naszą grantobiorczynią lub obdarowaną:

Zbieramy i przetwarzamy następujące dane osobowe, które Cię dotyczą: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu i adres mailowy, numer PESEL, nr konta bankowego. Celem przetwarzania jest realizacja procedury grantowej, tj. zbieranie zgłoszeń, analiza projektów oraz realizacja wsparcia finansowego. Dane przetwarzamy na podstawie art.6 ust.1 lit.b RODO, czyli umowa pomiędzy stronami oraz art.6 ust.1 lit.f RODO, tj. uzasadniony interes administratora. Twoje dane udostępniamy firmie obsługującej bazę danych Caltha – Krzewski, Potempski – Spółka Jawna. firmie realizującej dla nas usługi księgowe (Biuro Księgowe BRDC Agnieszka Orłowska-Radziwiłł) oraz współpracującemu z nami informatykowi Michał Sepioło/FixMyPage.

Twoje dane przechowujemy przez okres 5 lat po zakończeniu roku, w którym dokonano darowizny, z uwagi na wymogi ustawy o rachunkowości.

Jeśli przekazujesz nam darowiznę:

Możesz wspierać Fundusz Feministyczny finansowo, przekazując darowizny poprzez system PayU lub przelewem na rachunek bankowy.

W przypadku darowizny przekazanej nam przelewem na rachunek bankowy przetwarzamy dane osobowe przekazane nam przez bank, czyli: imię i nazwisko, numer rachunku, kwotę darowizny, adres. Podstawą prawną przetwarzania jest art.6 ust.1 lit.b RODO, czyli umowa pomiędzy stronami oraz art 6 ust.1 lit.c RODO, tj. realizacja obowiązku prawnego.

Dane otrzymane w przelewie możemy wykorzystywać do wysyłki podziękowań za wpłatę. Jeśli nie życzysz sobie otrzymywania podziękowań, wyślij nam sprzeciw na adres: kontakt@femfund.pl.

W przypadku darowizny przekazanej za pośrednictwem systemu PayU zbieramy: imię i nazwisko, adres mailowy, kwota darowizny oraz opcjonalnie kod pocztowy i telefon. Jest to niezbędne do realizacji umowy oraz wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych. Podanie obowiązkowych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przekazania darowizny.

Do Twoich danych dostęp maja pracownicy w oparciu o pisemne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, a także bank, system PayU oraz biuro księgowe na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Dane osób wspierających nas darowiznami przetwarzamy przez 5 lat od zakończenia roku, w którym odnotowaliśmy ostatnią wpłatę.

4. Twoje prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Posiadasz prawo do:

  • żądania od Administratora Danych Osobowych dostępu do swoich danych osobowych, otrzymania kopii Twoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

  • wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, jeśli nie życzysz sobie, abyśmy przetwarzały Twoje dane na postawie uzasadnionego interesu,

  • w razie uznania, że dane są przetwarzane z naruszeniem prawa – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5. Pozostałe informacje

  • Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

  • Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji poszczególnych działań Funduszu Feministycznego. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe skorzystanie z tych działań.

  • Twoje dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Dane nie będą również przekazywane organizacjom międzynarodowym.

kontakt@femfund.pl 
tel. 736 060 436

KRS: 0000714824      NIP: 5272834934

 

Kodowanie: Michał Sepioło / FixMyPage   |   Projekt graficzny: Marianna Wybieralska   |   Zdjęcia: .kolektyw, Mateusz Dziekoński