Pomiń nawigację Przejdź do sekcji stopka"
zmień język
change language
kontakt@femfund.pl
wspieram@femfund.pl
granty@femfund.pl
531 715 904
736 060 436
kontakt@femfund.pl
wspieram@femfund.pl
granty@femfund.pl
531 715 904
736 060 436
ul. Wspólna 61/102
00-687 Warszawa
5272834934 0000714824 369316852
Logo Funduszu Feministycznego
Fundusz Feministyczny

Polityka prywatności

1. Polityka prywatności obowiązująca od 25 maja 2018 roku

Fundusz Feministyczny z siedzibą w Warszawie, Al. „Solidarności” 75 m. 35, 00-090 Warszawa, jako Administrator Danych Osobowych informuje o celach, sposobach i zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych. Zgodnie z art. 13 RODO oraz z partykularną zasadą szacunku dla prywatności opisujemy, jakie Twoje dane przetwarzamy, jakie podstawy prawne przetwarzania wykorzystujemy, jak długo przechowujemy Twoje dane oraz czy i komu je udostępniamy.

2. Sposoby przetwarzania danych osobowych

Przetwarzane przez nas dane osobowe przechowujemy w formie elektronicznej, przede wszystkim na wynajętych serwerach, a także na laptopach oraz w telefonach. Przetwarzamy dane za pośrednictwem systemu do zarządzania relacjami civiCRM, poczty e-mail i chmury do przechowywania plików. Przetwarzamy dane również za pośrednictwem firmy świadczącej usługi podpisywania dokumentów drogą elektroniczną (e-podpis). Niektóre dane przechowujemy w formie papierowej. Zarówno dane w formie papierowej, jak i dane cyfrowe są przez nas odpowiednio zabezpieczane zgodnie z RODO, rozporządzeniami krajowymi o zachowaniu bezpieczeństwa informacji oraz normami z rodziny ISO 27001.

Podmioty, które do realizacji usług potrzebują przetwarzać administrowane przez nas dane osobowe, są na podstawie umowy powierzenia danych osobowych zobowiązane do wprowadzenia ochrony co najmniej równej tej, którą same wprowadziłyśmy.

3. Cele i zasady przetwarzania danych osobowych

Jeśli szukasz informacji na naszej stronie:

Zbieramy przede wszystkim Twój adres IP za pomocą plików cookies w celu lepszego dostosowania strony do Twoich potrzeb oraz w celach statystycznych. Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes administratora (RODO art.6 ust.1 lit.f).

Jeśli zostawiasz swoje dane kontaktowe w formularzu:

Zbieramy Twój adres e-mail oraz dane osobowe (imię i nazwisko) w celu wysyłki mailingu informacyjnego o działaniach Funduszu, w tym fundraisingowych, i przetwarzamy go na podstawie uzasadnionego interesu administratora (RODO art.6 ust.1 lit.f). Twój adres e-mail przechowywany jest w bazie kontaktów Funduszu Feministycznego w civiCRM, do której dostęp w oparciu o pisemne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych mają jedynie osoby pracujące w Funduszu. Podmiotem zewnętrznym przetwarzającym Twój adres e-mail jest firma obsługująca naszą bazę CRM, która chroni Twoje dane na podstawie podpisanej z nami umowy powierzenia danych osobowych.

Adres e-mail przechowujemy do momentu otrzymania od Ciebie sprzeciwu na adres: kontakt@femfund.pl.

Jeśli jesteś odbiorczynią naszych działań (w tym wnioskodawczynią):

Zbieramy i przetwarzamy następujące dane osobowe, które Cię dotyczą: imię i nazwisko, numer telefonu i adres mailowy. Celem przetwarzania danych jest organizacja wydarzeń sieciujących, wspierających, edukacyjnych i promujących działalność Funduszu oraz realizacja konkursu grantowego, tj. zbieranie zgłoszeń, analiza projektów, wybór wniosków, które otrzymają dofinansowanie, ewaluacja. Dane przetwarzamy na podstawie art.6 ust.1 lit. b. i f RODO, tj. w celu realizacji umowy między stronami oraz ze względu na uzasadniony interes administratora. Twoje dane wrażliwe (o ile takie podał_ś w formularzu) przetwarzamy także na podstawie art. 9 ust. 2 lit. D RODO, tj. przetwarzania dokonuje się w ramach uprawnionej działalności prowadzonej z zachowaniem odpowiednich zabezpieczeń przez fundację, stowarzyszenie lub inny niezarobkowy podmiot o celach politycznych, światopoglądowych, religijnych lub związkowych, pod warunkiem że przetwarzanie dotyczy wyłącznie członków lub byłych członków tego podmiotu lub osób utrzymujących z nim stałe kontakty w związku z jego celami oraz że dane osobowe nie są ujawniane poza tym podmiotem bez zgody osób, których dane dotyczą.

Twoje dane udostępniamy firmie obsługującej bazę danych i świadczącej dla nas usługi informatyczne.

Twoje dane przetwarzamy przez 5 lat od zakończenia roku, w którym odbyło się wydarzenie lub konkurs grantowy.

Jeśli jesteś naszą grantobiorczynią lub obdarowaną:

Zbieramy i przetwarzamy następujące dane osobowe, które Cię dotyczą: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu i adres mailowy, numer PESEL, numer dowodu osobistego, nr konta bankowego. Celem przetwarzania jest realizacja procedury grantowej: przekazanie darowizny/grantu, bieżący kontakt, podsumowanie i rozliczenie darowizny/grantu, ewaluacja. Dane przetwarzamy na podstawie art.6 ust.1 lit.b RODO, czyli umowa pomiędzy stronami oraz art.6 ust.1 lit.f RODO, tj. uzasadniony interes administratora. Twoje dane udostępniamy firmie obsługującej bazę danych i świadczącej dla nas usługi informatyczne, firmie świadczącej usługę e-podpisu (podpisywania dokumentów drogą elektroniczną) oraz firmie realizującej dla nas usługi księgowe i kadrowe.

Twoje dane przechowujemy przez okres 5 lat po zakończeniu roku, w którym przekazano grant/darowiznę, z uwagi na wymogi ustawy o rachunkowości.

Jeśli przekazujesz nam darowiznę:

Możesz wspierać Fundusz Feministyczny finansowo, przekazując darowizny poprzez system PayU lub przelewem na rachunek bankowy.

W przypadku darowizny przekazanej nam przelewem na rachunek bankowy przetwarzamy dane osobowe przekazane nam przez bank, czyli: imię i nazwisko, numer rachunku, kwotę darowizny, adres. Podstawą prawną przetwarzania jest art.6 ust.1 lit.b RODO, czyli umowa pomiędzy stronami oraz art 6 ust.1 lit.c RODO, tj. realizacja obowiązku prawnego.

Dane otrzymane w przelewie możemy wykorzystywać do wysyłki podziękowań za wpłatę i innych informacji dotyczących wpłaty. Jeśli nie życzysz sobie otrzymywania podziękowań, wyślij nam sprzeciw na adres: wspieram@femfund.pl.

W przypadku darowizny przekazanej za pośrednictwem systemu PayU zbieramy: imię i nazwisko, adres mailowy, kwota darowizny oraz opcjonalnie adres pocztowy i telefon. Jest to niezbędne do realizacji umowy oraz wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych. Podanie obowiązkowych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przekazania darowizny.

Dane obowiązkowe możemy wykorzystywać do obsługi darowizny, w tym wysyłki podziękowań za wpłatę i innych informacji dotyczących wpłaty. Jeśli nie życzysz sobie otrzymywania podziękowań, wyślij nam sprzeciw na adres: wspieram@femfund.pl.

Do Twoich danych dostęp mają pracownicy w oparciu o pisemne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, a także bank, system PayU, firma obsługująca bazę danych i świadcząca dla nas usługi informatyczne (oraz biuro księgowe i kadrowe na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Dane osób wspierających nas darowiznami przetwarzamy przez 5 lat od zakończenia roku, w którym odnotowaliśmy ostatnią wpłatę.

Jeśli Twoje dane przekazano w formularzu grantowym lub rekrutacyjnym jako dane osoby polecającej:

Zbieramy i przetwarzamy Twoje następujące dane osobowe: imię i nazwisko, numer telefonu i adres mailowy. Dane te zostały nam przekazane przez osobę trzecią, którą poinformowałyśmy o potrzebie uzyskania Twojej zgody. Celem przetwarzania danych jest analiza i rozpatrzenie wniosku o grant w ramach programu grantowego Funduszu lub przeprowadzenie rekrutacji do pracy w Funduszu. Dane przetwarzamy na podstawie art.6 ust.1 lit.f RODO, tj. ze względu na uzasadniony interes administratora. Twoje dane udostępniamy firmie obsługującej bazę danych i świadczącej dla nas usługi informatyczne.

Twoje dane przetwarzamy przez 30 dni od zakończenia miesiąca, w którym zakończyła się rekrutacja lub rozpatrywanie wniosku o grant.

4. Twoje prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Posiadasz prawo do:

  • żądania od Administratora Danych Osobowych dostępu do swoich danych osobowych, otrzymania kopii Twoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

  • wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, jeśli nie życzysz sobie, abyśmy przetwarzały Twoje dane na postawie uzasadnionego interesu,

  • w razie uznania, że dane są przetwarzane z naruszeniem prawa – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5. Pozostałe informacje

  • Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

  • Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji poszczególnych działań Funduszu Feministycznego. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe skorzystanie z tych działań.

  • Twoje dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Dane nie będą również przekazywane organizacjom międzynarodowym.